Vedenie účtovníctva

Vaše účtovníctvo v našej starostlivosti

Zverte Vaše účtovníctvo nám a osloboďte svoje podnikanie.

Oblasť účtovníctva je širokou problematikou, ktorá okrem samotnej techniky účtovania zahŕňa aj potrebu znalostí súvisiacej legislatívy a sledovanie jej vývoja, náklady na hardvérové a softvérové vybavenie, náklady na zamestnanca a jeho neustále vzdelávanie. Problematická býva aj prípadná vymožiteľnosť vzniknutej škody zavinenej zamestnancom, náklady na nápravu nesprávne vedeného účtovníctva, revízie vykonávané odborníkom apod.

Dovoľte, aby sme Vás od všetkých týchto potenciálnych nepríjemností oslobodili.

 

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoducheho účtovníctva obsahuje najmä:

- vedenie peňažného denníka,

- vedenie kníh pohľadávok a záväzkov,

- vedenie ostatných pomocných kníh (napr. evidencia majetku).

Jednoduché účtovníctvo môžu viesť najmä fyzické osoby, osoby nezapísané do obchodného registra, občianske združenia ako aj niektoré iné špecifické subjekty.

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva predstavuje:

- vedenie účtovného denníka,

- zostavenie hlavnej knihy.

Podvojné účtovníctvo je základnou formou účtovníctva. Vedú ho všetky účtujúce subjekty, okrem tých, ktoré majú možnosť vybrať si jednoduché účtovníctvo. 

 

Odborne a zodpovedne

Vaše účtovníctvo spracujeme v súlade s príslušnými právnymi normami. Pri účtovaní jednotlivých prípadov dbáme na to, aby doklady spĺňali podmienky stanovené zákonom, účtovníctvo bolo prehľadné a zrozumiteľné. Vždy Vás upozorníme na prípadné nedostatky dokladov, či na nedodržiavanie iných povinností.

Naša práca prechádza vždy vnútornou kontrolou, aby sa v čo najvyššej miere eliminovala možnosť vzniku chýb. Za výstupy preberáme plnú zodpovednosť. Túto Vám garantujeme nielen svojim menom a skúsenosťami, ale aj poistením zodpovednosti za našu činnosť.