Administratívne práce

Príprava a kontrola dokladov

Častou požiadavkou našich klientov je skontrolovanie predložených dokladov a ich spracovanie do podoby potrebnej pre zaúčtovanie a následnú archiváciu. Veď máloktorý podnikateľ má čas zaoberať sa zakladaním a lepením bločkov, vypisovaním pokladničných dokladov a ďalšími podobnými mravenčími prácami.

Radi túto administratívnu aktivitu za Vás vykonáme. Každý doklad skontrolujeme, overíme či spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú naň kladené (napr. zákonom o dani z pridanej hodnoty), vyhotovíme sprievodné účtovné doklady (napr. príjmové a výdavkové pokladničné doklady).

Podľa našich skúseností práve táto aktivita podnikateľov značne zaťažuje, pričom si vyžaduje čas, pozornosť ako aj určité odborné znalosti. Chápeme, že pri svojich aktivitách nemáte času zaoberať sa takouto detailnou prácou nazvyš.

 

Príprava podkladov pre zasadnutie Valného zhromaždenia

Niektoré zasadnutia Valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti majú skutočne najmä formálny charakter a sú realizované najmä z dôvodov zákonom uložených povinností. Typickým príkladom je proces každoročného schvaľovania účtovnej závierky a rozhodovania o naložení s výsledkom hospodárenia predchádzajúcich období.

U nás je príprava takýchto podkladov po dohode s klientom úplnou samozrejmosťou. Ušetríte tak množstvo peňazí za služby drahých právnikov.

 

Ostatné administratívne práce

Po osobitnej dohode môžeme pre Vás vykonávať aj ďalšie administratívne práce, napríklad:

- vystavovanie faktúr,

- poštová služba,

- vedenie podporných evidencií (napr. kniha jázd).