Účtovníctvo

Účtovníctvo

Správne vedené účtovníctvo, to nie je len nevyhnutná povinnosť, ktorú je potrebné si splniť v obave pred možnými sankciami zo strany kontrolných orgánov.

Účtovníctvo je predovšetkým nástroj, pomocou ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú pohľad na stav podniku, jeho majetok, záväzky a hospodárenie. Účtovníctvo je dôležitým východiskom finančného plánovania a efektívneho riadenia. Aplikácia a dodržanie správnych postupov je preto dôležité (§8 ods.1 zákona o účtovníctve "Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov").

V dôsledku  dynamicky prebiehajúcich procesov v Slovenskej republike, podlieha legislatíva upravujúca oblasť účtovníctva a daní, častým zmenám. Je preto naozaj otázkou profesionálneho prístupu, všetky tieto zmeny včas zachytiť a správne aplikovať.

 

Naše služby

Ponúkame Vám naše skúsenosti prameniace z dlhoročnej praxe v tejto oblasti. Našim klientom poskytujeme komplexný outsourcing odbornej ekonomickej agendy - od prvotného spracovania účtovných dokladov, cez odborné posúdenie a zaúčtovanie, až po finančné výkazy a podklady pre daňové priznanie.

Využite naše služby v nasledovných kategóriách:

- jednoduché účtovníctvo

- podvojné účtovníctvo

- daň z pridanej hodnoty

- daň z príjmov

- ostatné dane (napr. daň z motorových vozidiel)

- administratívne práce

- ekonomické poradenstvo

- poradenstvo pri zakladaní s.r.o.