Vedeli ste, že...

Prísnejšie podmienky preukázania oslobodenia od DPH

Od 1.10.2012 zákon o DPH sprísňuje podmienky pre preukázanie oslobodenia dodávky tovaru z tuzemska do iného členského štátu.

Platiteľ musí oslobodenie dodania tovaru preukázať nasledovne:
- kópiou faktúry,
- dokladom o odoslaní alebo kópiou dokladu o preprave tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ
- potvrdením o prijatí tovaru, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ,
- inými dokladmi (najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru)

Ak dopravu tovaru dodávateľ alebo odberateľ len zabezpečuje (tzn. vykonáva ju tretia osoba), doklad o preprave tovaru (spravidla najmä kópia prepravného dokladu CMR) musí obsahovať potvrdenie odberateľom alebo ním poverenou osobou, že tovar bol prevzatý v inom členskom štáte.

Ak dopravu vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, dokladom je potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, pričom musí obsahovať:
- meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,
- množstvo a druh tovaru,
- adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,
- meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,
- evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru.


« späť